Turnaje Doom Trooper

DoomTrooper Prague Open - Spring 2024

Click here for english version.

Ahoj aktivní hráči Doomtrooperu!

Přiblížila se nám velká herní událost mezinárodního charakteru... DOOMTROOPER PRAGUE OPEN 2024.

Kdy a kde?

16.3.2024 v herně Černý rytíř (https://cernyrytir.cz/), Za Poříčskou branou 21, 186 00 Praha 8.

O čem to je?

O setkávání hráčů a fanoušků Doomtrooperu ze široké Evropy, o využití potenciálu, o sportovní a přátelské atmosféře! Jak se ukázalo již minulý rok, kdy náš turnaj navštívili hráči ze 4 zemí a letos v lednu se podobný turnaj konal v Drážďanech.

Jaký nás čeká formát?

De facto jednokaretní. Seznam obsahuje zakázané karty, ale většina je omezená na 1 kopii ve sbírce - tedy v herním balíku a sideboardu, výjimku tvoří bojovníci, neosobnosti, ti mohou být v balíku po 4 kopiích. Např. Plukovník Maxwel (je osobnost, může být je jednou) ale Zákopník 4x.

Jaké sady jsou povolené?

Všechny původní sady. Základní sada až Paradise lost.

Seznam povolených karet a omezení ke stažení zde. (update 8.2.)

Modré jsou omezené, červené zakázané, černé mohou být ve sbírce 4x.

Bude se hrát Revised verze textů - kompletní přehled verzí textů základní sady v PDF ke stažení zde. (Revised je poslední sloupec).

Můžu hrát proxy?

Ano! Optimálně barevné kopie s anglickým textem, který je pro tento turnaj platný. Pozor, několik karet se oproti českému textu liší. Třeba Co odvál čas.

Startovné?

500,- / 20 EUR

Tisková konference

V pátek večer (15.3.) proběhne "Tisková konference" hráčů a pořadatelů turnaje. Po turnaji vše samozřejmě zhodnotíme nad žejdlíkem!

Přihlášky

Kdo už teď ví, že se zúčastní, prosíme o přihlášení e-mailem na redakcelegenda@email.cz
Civilní jméno a příjmení:
Herní přezdívka:
Město/Obec:

Na turnaj jsou pozváni hráči z celé Evropy (předpokládáme, že z jiných kontinentů se sem (zatím) nikdo nepohrne). Máme zájemce z Německa (početná výprava), Polska (4-5 hráčů), Slovenska (doufáme), Itálie (možná jako překvapení), zástupci dalších zemí jsou vřele vítáni!

Pravidla

Čeká nás varianta jednokaretního formátu, s pravidly TOTÁLNÍ VÁLKY (všichni útočí na všechny) a SABOTÁŽE ("plácnutí do prázdna" jen jednou za kolo).

Abychom nedopadli jak v Babylonu, rozhodli jsme se použít anglická oficiální "druhoediční" pravidla od samotného tvůrce hry Bryana Wintera:
http://www.thewinternet.com/doomtrooper/rules/secondrules.html
http://www.thewinternet.com/doomtrooper/rules/new_rules.html
http://www.thewinternet.com/doomtrooper/rules/global_questions.html
http://www.thewinternet.com/doomtrooper/rules/card_questions.html

Víceméně jde o pravidla, která všichni znáte z původní hry, ale musí být v angličtině, abychom se všichni domluvili.

Hrát můžete karty v jakémkoli jazyce, ale vždy platí ANGLICKÉ znění. U základní sady hrajeme unlimited, čili verzi bez proužku. Jednotlivé karty najdete na stránkách, za které vděčíme italským a tuším polským fandům:
https://www.doomtrooperdb.altervista.org/
http://ccggamez.com/index.php?opcja=listakart&idgry=4

Hrají se sady Base Set, Inquisition, Warzone, Mortificator, Golgotha, Apocalypse, Paradise Lost. Promo karty ne.

Hrát se bude na 40VB s časovým limitem 40 minut na hru.

Výzva organizátorů

V roce 2023 se turnaje zúčastnilo 28 hráčů ze 4 zemí, byť se jednalo o jednotlivce, letos očekáváme výraznější zastoupení zahraničních hráčů a já osobně tipuji že se dostaneme přes magickou 30.

A co ještě Vás na turnaji čeká? Pamětní karta, spousta cen a upomínkových předmětů, turnaj útěchy, drobné občerstvení a také nezapomenutelná atmosféra mezinárodního turnaje v Doomtrooperu!

Takže, vrhněte se do tréninku, zkoumejte strategie a neváhejte se ptát! Emailem: redakcelegenda@email.cz.

Pokud máte někdo chuť přiložit ruku k dílu při přípravě a/nebo v den turnaje, dejte prosím vědět, rádi přijmeme pomocnou ruku... ;)


 

Hello European Doomtrooper players!

International tournament is upon us! DOOMTROOPER PRAGUE OPEN 2024.

When and where?

March 16th 2024 in Černý rytíř (https://cernyrytir.cz/), Za Poříčskou branou 21, 186 00 Praha 8.

What is it all about?

About meeting of players and fans of Doomtrooper from all over Europe, about using the potential, about sports and friendly atmosphere! As it was proved last year when players from 4 countries visited our tournament and this January a similar tournament was held in Dresden.

What format will be played?

De facto single-card. The list contains banned cards, but most card are limited to 1 copy in the collection - i.e. in the game deck and sideboard, the exception being warriors, non-personalities, they can be in a deck of 4 copies. E.g. Colonel Maxwell (is a personality, can be only 1x) but the Trencher 4x.

What expansions are we going to play?

All original expansions. From Base set (unlimited) to Paradise lost.

Click here to download list of allowed and limited cards. (update 8.2.)

BLUE cards are restricted, RED cards are banned, BLACK cards can be in the collection 4 times.

Revised version of texts will be played - complete overview of texts of Base set in PDF can be downloaded here. (Revised version is in the 3rd column).

Can I play proxy cards?

Yes! Preferably colour copies with English text that is valid for this tournament. Look out for differences in your language version.

Entry fee

500,- / 20 EUR

Press conference

On Friday evening (March 15) there will be a "Press Conference" of players and tournament organizers. After the tournament, we will of course evaluate everything over the drink! Beer of course! We are in the Czech Republic.

Registration

If you know, that you' ll be there, please make a registration via mail redakcelegenda@email.cz
Name and surname:
Nicname (optional):
City:
Country:

Players from all over Europe are invited to the tournament (we assume that no one from other continents will come (yet)). We have interested players from Germany (large team), Poland (4-5 players), Slovakia (we hope), Italy (maybe as a surprise), representatives of other countries are warmly welcome!

Rules

A variant of the one-card format awaits us, with the rules of TOTAL WAR (everyone attacks everyone) and SABOTAGE rule.

In order not to end up like Babylon, we decided to use the English official "second-edituion" rules from the game's creator Bryan Winter himself:
http://www.thewinternet.com/doomtrooper/rules/secondrules.html
http://www.thewinternet.com/doomtrooper/rules/new_rules.html
http://www.thewinternet.com/doomtrooper/rules/global_questions.html
http://www.thewinternet.com/doomtrooper/rules/card_questions.html

You can play cards in any language, but the ENGLISH version always applies. For the basic set we play unlimited, or the version without the strip. The individual cards can be found on the website, which we owe to Italian and I think Polish fans:
https://www.doomtrooperdb.altervista.org/
http://ccggamez.com/index.php?opcja=listakart&idgry=4

Expansions: Base Set, Inquisition, Warzone, Mortificator, Golgotha, Apocalypse, Paradise Lost. Not Promo cards.

The goal is achieving 40 PP in a game, time limit is 40 minutes per game.

Orgs' call

28 players from 4 countries took part in the tournament in 2023 although they were individuals, this year we expect more foreign players and I personally predict that we will get over the magic 30.

And what else awaits you at the tournament? A commemorative card, lots of prizes and souvenirs, a consolation tournament, refreshments and the unforgettable atmosphere of an international Doomtrooper tournament!

So, get ready, explore strategies and don't hesitate to ask any questions! Email: redakcelegenda@email.cz.